Psychologenpraktijk Het Consult hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy staat hierover heldere en transparante informatie.

De praktijkvoerder doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psychologenpraktijk Het Consult houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • De praktijkvoerder op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Psychologenpraktijk Het Consult is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door psychologenpraktijk Het Consult verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden en facturatie
 • Communicatie over het zorgaanbod en de zorgvraag
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan psychologenpraktijk Het Consult de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Opleiding
 • Leefsituatie
 • Huisarts
 • BSN
 • Zorgverzekeringsnummer
 • Gegevens tbv diagnostiek, behandeling of begeleiding

Uw persoonsgegevens worden door Psychologenpraktijk Het Consult opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de duur van de behandeling en daarna nog 15 jaar conform de WGBO.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de praktijk geeft kunnen aan een derde partij verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo worden sommige gegevens aan een derde partij verstrekt voor:

 • Administratie en facturatie
 • Communicatie met verwijzers

De praktijk geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn hierin uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Psychologenpraktijk Het Consult verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Psychologenpraktijk Het Consult bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens psychologenpraktijk Het Consult van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid gehanteerd;
 • Er wordt gepseudonimiseerd en voor encryptie van persoonsgegevens gezorgd als daar aanleiding toe is;
 • Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd;
 • Externe instanties zijn gekwalificeerd en voldoen aan wettelijke vereisten voor de verwerking van de gegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke u hebt verstrekt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. In geval van een dergelijk verzoek wordt u vriendelijk verzocht u te legitimeren.
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht of kritiek hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens neemt u dan vooral meteen contact op. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Psychologenpraktijk Het Consult
J.O. Vaillantlaan 70
1098ZA Amsterdam
hetconsult at xs4all punt nl