Verzoek om informatie door arbodienst of andere instantie:

Wat u met de psycholoog bespreekt valt onder het beroepsgeheim en wordt dus als vertrouwelijke informatie behandeld. Wanneer een derde informatie wil ontvangen van de psycholoog, over uw toestand of uw behandeling, dan kunt u zelf bepalen of u dat goed vindt. Als u het goed vindt, dan tekent u een machtiging. De psycholoog zal vervolgens die informatie geven die voor de aanvrager belangrijk is om te weten. De machtiging is niet nodig wanneer het gaat om informatie voor een andere behandelaar van u, bijvoorbeeld uw huisarts of psychiater.

Let wel, ik kan slechts informatie geven die ik in mijn rol als behandelaar kan delen met anderen. Er zijn heel wat situaties waarin ik vanuit mijn rol geen informatie kan geven, met name situaties waarin u in de een of andere vorm beoordeeld wordt. Dit noemen wij een ‘rapportage’ en voor dergelijke beoordelingen wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld, niet de behandelaar.

Spreekuurtijden:

De psychologenpraktijk heeft spreekuur op maandag en vrijdag tijdens kantooruren en af en toe op woensdagavond.

Afspraken verzetten/afzeggen:

Wanneer u een afspraak hebt dan staat dat uur op uw naam gereserveerd. U kunt tot twee werkdagen van te voren afzeggen (het weekend telt dus niet mee). Zegt u later af dan moet u toch het volle bedrag betalen. Probeert u dus om op tijd in te schatten of u kunt komen of niet. De reden voor deze twee-dagen-regel is dat niemand anders het uur op zo’n korte termijn kan benutten. Heel soms kan het wel, en dan boft u en krijgt u geen factuur. Maar over het algemeen blijft het uur ‘van u’ en krijgt u dus toch de factuur.

Wanneer u een voorstel voor een afspraak ontvangt dan is die afspraak speciaal voor u vastgelegd. Laat op tijd weten of u deze afspraak wilt verzetten of dat u kunt komen op de voor u gereserveerde datum en tijd. Als u niets laat horen dan blijft uw afspraak staan en ontvangt u ook de factuur.

Kwaliteit

Het wel of niet ‘aangesloten’ zijn van uw zorgverlener en uw zorgverzekeraar is niet een kwestie van kwaliteit maar van geld. Zorgverzekeraars en zorgverleners gaan niet altijd een contract met elkaar aan, en dat staat los van de kwaliteit van de zorgverlener. U kunt in mijn praktijk ervan uitgaan dat ik streef naar de hoogst haalbare kwaliteit.

Tarief

Het tarief voor consulten van 50 minuten die u zelf moet betalen is €131,82. Dit is conform de eisen van de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit).

In het noodzakelijke geval van een telefonisch consult of e-mail consult wordt per (deel van) 15 minuten €38,- in rekening gebracht.

De kosten voor coaching zijn €135,- per uur, dit is inclusief BTW.

Voor het geven van workshops wordt overlegd wat de tarieven zijn.

De kosten van een no-show bedragen €131,82 per gesprek van 45 minuten.

‘Aangesloten bij verzekeraars’?

Sinds 2019 heb ik geen enkel contract meer met verzekeraars. Dit om de kwaliteit van mijn zorg te waarborgen. Als u een hoge aanvullende polis hebt dan kunt u de zogeheten OV-facturen soms toch nog vergoed krijgen. Let op: alle OV facturen vallen onder de regeling voor belastingaftrek van zorgkosten. Ik raad u aan om dit even op te zoeken op de betreffende pagina van de belastingdienst : er is een eenvoudige tool beschikbaar waarmee u kunt kijken hoe de aftrek er in uw geval uit zou komen te zien.

Verwijsbrief

Een verwijsbrief is voor onverzekerde zorg niet nodig.

Vergoeding en eigen kosten?

In de wet is vastgelegd dat u voor een aantal diagnoses niet een vergoeding mag krijgen. Deze zorg kan ik zeker leveren. Op de factuur komt dan te staan dat het een OV-factuur is. Deze zorg is als zorgkosten aftrekbaar van de belasting.

Voor een aantal klachten kunt u alleen een vergoeding krijgen als u voldoet aan de specifieke diagnose. Echter dit loopt dan via de verzekeraar en dat is een route die door mij niet aangeboden wordt. Wel kunt u  bij mij voor die klachten terecht wanneer u eigenlijk niet voldoet aan de volledige diagnose. Ook in dat geval komt op de factuur verplicht ‘OV’ te staan en moet u de factuur zelf betalen.

Mocht u een hoog aanvullend pakket hebben dan is er een kleine kans dat uw verzekeraar toch enkele OV facturen uit dit pakket wil vergoede. Het kan geen kwaad om dat even te checken. Voor een overzicht van hetgeen vergoed mag worden verwijs ik u naar de website van het Zorginstituut Nederland. Daarnaast valt de psychologische zorg onder het verplichte eigen risico.

Let op: alle OV facturen vallen onder de regeling voor belastingaftrek van zorgkosten. Ik raad u aan om dit even op te zoeken op de site van de belastingdienst: de drempel voor aftrek is laag, en er is een eenvoudige tool beschikbaar waarmee u kunt kijken hoe de aftrek er in uw geval uit zou komen te zien.

Privacy

Aangezien ik geen verzekerde zorg meer lever kunt u in deze praktijk rekenen op de waarborging van uw privacy. Er staat geen diagnose-informatie op uw factuur, en er worden geen vragenlijsten met persoonlijke informatie naar externe instanties verstuurd.

Samenwerking:

In deze psychologenpraktijk is samenwerking met elke verwijzer mogelijk. Dus ook met de huisartspraktijken waarmee op voorhand niet een schriftelijke samenwerking is vastgelegd zal naar beste vermogen worden samengewerkt, daarop kunt u rekenen. Dit geldt uiteraard ook voor andere behandelaren, en het geschiedt steeds met uw instemming en met informatie naar u als cliënt.

Klachtenregeling

Deze praktijk is aangesloten bij de NIP-klachtenregeling volgens de wkkgz. Deze behelst tevens een geschillenregeling met een klachten-en geschillencommissie op nip at klachtencompany punt nl

Verplichte vermelding voor de zelfbetalende cliënt:
“Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met mijn praktijk. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.”